Governance

Vanaf mijn werk bij de directie Toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houd ik mij bezig met governance, met zowel aandacht voor de sturing aan de voorkant als het toezicht achteraf. Ik heb gewerkt aan governance vraagstukken binnen de ministeries van SZW (ondermeer Arbeidsvoorziening en de Verzekeringskamer), OCenW (departemenstbrede vertaling van “richting, ruimte, rekenschap’ naar principes en een kader voor alle directies binnen het ministerie) en BZK (interne ‘ophanging’ van het toezicht binnen BZK). De laatste jaren ondersteun ik gemeenten, en in het bijzonder intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de inrichting én werking van de governance.

Bij governance gaat het om een goede inrichting van de organisatie met een passende verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Leidend is hierbij de ambitie van de organisatie: welke meerwaarde wil je met elkaar creëren? Wat wil je met elkaar bereiken? En vervolgens: hoe zorg je dat dit goed gebeurt? Welke inrichting is daar het meest ondersteunend (en conform wet- en regelgeving)?

Uiteindelijk geldt: ‘The proof of the puddingh is in the eating’. Je kunt een organisatie nog zo goed vormgeven,  de uiteindelijke vraag is of het in de praktijk ook goed werkt. Op basis van zowel mijn onderzoeks- als advieswerk concludeer ik dat wanneer je een organisatie niet goed vorm geeft je daar veel last van kan hebben, maar dat het andersom niet waar is: een goede inrichting leidt niet per definitie tot een goede uitkomst.

Daar is meer voor nodig: leiderschap, een gemeenschappelijke ambitie, inzet van alle betrokkenen. Het gaat hier primair om houding en gedrag van zowel bestuurders, management als medewerkers. En om onderling vertrouwen.

Het bouwen aan vertrouwen is één van de belangrijkste aspecten waar ik aandacht aan besteed in mijn opdrachten. Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heb ik hier ook een handreiking over geschreven, in het kort via onderstaande link:

en uitgebreider in bijgaande publicatie: Samenwerking tussen gemeenten.

 

Ook in verschillende andere publicaties besteed ik ook aandacht aan governance vragen:

Zie bijvoorbeeld het artikel over het doorlichtingsinstrument dat ik met een projectgroep heb ontwikkeld in opdracht van de SG van het ministerie van OCenW en de rapporten over intergemeentelijke samenwerking in mijn lijst met publicaties.

Hiernaast zijn ook op mijn site van het Platform Shared Services bij de Overheid artikelen over governance te vinden: